Chromate

واحد کنترل کیفیت در کلیه مراحل قبل از تولید، پروسه انبار مواد اولیه ، و در حین تولید ، تخلیه و بسته بندی و نیز انبار محصولات نهایی و نیمه نهایی بر اساس یک سیستم قابل رهگیری و ردیابی عمل می نماید.
واحد کنترل کیفیت بر اساس روش های اجرائی و نیز همچنین دستوالعمل هائی که در سیستم نظام کیفیت ملی ( استاندارد ) تهیه و تدوین گردیده برای کلیه مواد اولیه ، نیمه آماده و محصولات نهائی که در این واحد تولیدی ساخته می شود جهت کنترل و اعلام انطباق و یا عدم آن نمونه برداری می کند.
مسئولین این واحد با استفاده از دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی و با به خدمت گرفتن " تست متدهای" استانداردهای ملی و بین المللی فاکتورهائی را که برای کیفیت مواد اولیه و نیز محصولات نهائی و همچنین تهیه مواد نیمه آماده تعریف شده است را در طول کلیه فرایند و پروسه تولید از زمان تحویل مواد اولیه تا زمان تخلیه و انبار مورد کنترل و ارزیابی قرار می دهند و در صورت عدم انطباق کیفیت مصول نیمه نهائی و یا نهائی با طرح کیفیت آن به واحد مربوط بازگشت داد تا اصلاحات لازم بعمل آوردند.
در این راستا چنانچه محصول نیمه نهائی و یا نهائی با طرح کیفیت انطباق داشت مجوز تخلیه ، انبار و توزیع آن صادر می گردد.

واحد کنترل کیفیت نظارت مستقیم بر کلیه مراحل ورود مواد اولیه ، محصول حین فرایند ، نیمه نهایی ، نهایی ، بسته بندی ، نگهداری و ارسال آن را برای مشتری به عهده دارد.
Products
Order Now
Russian Arabic Farsi English