Chromate


ضد زنگ اخرایی
این رنگ برپایه رزین آلکیدی بلند روغن(Long oil ) وبهترین پیگمنت های معدنی اخرا و نیز دارای چسبندگی فوق العاده روی کلیه سطوح می باشد.......

ضد زنگ طوسی
این رنگ برپایه رزین آلکیدی بلند روغن(Long oil ) وبهترین پیگمنت های معدنی اخرا و نیز دارای چسبندگی فوق العاده روی کلیه سطوح می باشد......

Products
Order Now
Russian Arabic Farsi English